Gayrimenkul Hukuku

▪ Kamulaştırma (Bedel Tespit Tescil, Maddi Hatada Düzeltim, Vazgeçme Nedeniyle Taşınmazın Geri Alınması,Eski Hale İade,Hasat Edilmemiş Ürün Bedelleri …),
▪ Kamulaştırmasız El Atma Bedel Tazminat Davaları,
▪ Kamulaştırma(İstimlak)Bedel Artırım Davaları,
▪ Taşınmaz Alım/Satımı ve Satış Vaadi kapsamındaki İhtilaflar,
▪ İmar Mevzuatı/İmar Affı Kanunu,Tapu Tahsis Belgesinden kaynaklanan ihtilaflar,
▪ Taşınmaz Zilyetliğine ilişkin davalar,
▪ Eser Sözleşmesi ve İnşaat Hukuku kapsamındaki ihtilaflar,
▪ Kadastro Hukuku ve Orman Hukuku kapsamındaki ihtilaflar,
▪ Tespit Davaları,
▪ Tapu İptal ve Tescil Davaları (Önalım, Gerialım, Yolsuz Tescil, Tapu Kaydında Düzeltim ve Tescil, İmar-İhya, Muris Muvazaası, Takas, Taşkın Yapı, Yasal Mal Rejimi …)
▪ Taşınmaza Müdahalenin Men’i, Ecri Misil, Kal Davaları,
▪ Kat Mülkiyeti Kanununa dayalı İhtilaflar,
▪ Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Tespit,Tahliye, Alacak ve Tazminat Davaları,
▪ Komşuluk Hukuku kapsamındaki ihtilaflar,
▪ Taşınmaz Üzerindeki İrtifak Haklarına veya İrtifak Hakkı Tesisine dayalı ihtilaflar (Üst Hakkı,Kaynak Hakkı, Geçit İrtifakı …)
▪ Taşınmaz Rehni ve İpotekten kaynaklanan ihtilaflar.
▪ Taşınmaz Üzerindeki Birlikte Mülkiyetten kaynaklanan ihtilaflar.

İLKEMİZ

Büromuzun genel ve geleneksel ilkesi uyuşmazlıkların doğmadan önce tespit ve analizlerinin yapılarak doğacak muhtemel risk ve zararları en aza indirmek üzere danışmanlık yapmak, hukuki süreçte ise kanunlar çerçevesinde etkin takip ve değerlendirme ile hak ve menfaatlerin korunmasını sağlamaktır.

TOP