Şahıs Hukuku

▪ Şahıs Haklarına İlişkin İş ve Davalar (Ergin Kılınma,Nüfus Sicilinde Yapılmasına İlişkin Davalar,Veli/Vasi/Kayyım Tayini,Denkleştirme Alacakları,…),
▪ Miras Hukuku Kapsamındaki İş ve Davalar (Veraset İlamı,Vasiyet Tanzimi,Ölüme Bağlı Tasarruflar ve Miras Sözleşmeleri,Tenkis Davaları,İstihkak Davaları,…).
▪ Milletlerarası Hukuk Kurallarına Göre Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi

İLKEMİZ

Büromuzun genel ve geleneksel ilkesi uyuşmazlıkların doğmadan önce tespit ve analizlerinin yapılarak doğacak muhtemel risk ve zararları en aza indirmek üzere danışmanlık yapmak, hukuki süreçte ise kanunlar çerçevesinde etkin takip ve değerlendirme ile hak ve menfaatlerin korunmasını sağlamaktır.

TOP