İcra-İflas HukukuBorçlar Hukuku / İş Hukuku / Tüketici Hukuku

▪ İcra Hukuku Kapsamındaki İş ve Davalar (İlamlı / İlamsız / Kambiyo Senetlerine Mahsus İcra Takipleri, Rehnin Paraya Çevrilmesi, İhtiyati Haciz, İcra Takip İşlemleri,İ tirazın Kaldırılması,İ ptal Davaları, Menfi Tespit Davaları, İstirdat Davaları,…)
▪ İflas Hukuku Kapsamındaki İş ve Davalar (İflas Davası, İflasın Ertelenmesi, Sıra Cetveline İtiraz…)
▪ Tasarrufun İptali Davaları

İLKEMİZ

Büromuzun genel ve geleneksel ilkesi uyuşmazlıkların doğmadan önce tespit ve analizlerinin yapılarak doğacak muhtemel risk ve zararları en aza indirmek üzere danışmanlık yapmak, hukuki süreçte ise kanunlar çerçevesinde etkin takip ve değerlendirme ile hak ve menfaatlerin korunmasını sağlamaktır.

TOP